لیست قیمت تمام لوسترها

قیمت لوستر های یاسی

نام تعداد شاخه تعداد لامپ قیمت
لوستر یاسی ۱۰ شعله قطر ۶۰ کروم ۱۰ لامپ ۵۷۵,۰۰۰ تومان
لوستر یاسی ۸ شعله قطر ۵۰ طلایی ۸ لامپ ۴۹۰,۰۰۰ تومان
لوستر یاسی ۱۰ شاخه ۱۰ شاخه ۱۰ لامپ ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
لوستر یاسی ۸ شاخه ۸ شاخه ۸ لامپ ۹۱۰,۰۰۰ تومان
لوستر یاسی ۶ شاخه ۶ شاخه ۶ لامپ ۶۸۵,۰۰۰ تومان
لوستر یاسی ۴ شاخه ۴ شاخه ۴ لامپ ۴۷۰,۰۰۰ تومان

قیمت لوستر های مازیار

نام تعداد شاخه تعداد لامپ قیمت
لوستر مازیار با مینی ۱۰ شاخه ۲۰ شعله ۱۰ شاخه ۲۰ لامپ ۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان
لوستر مازیار با مینی ۵ شاخه ۱۰ شعله ۵ شاخه ۱۰ لامپ ۷۹۵,۰۰۰ تومان
لوستر مازیار با مینی ۴ شاخه ۸ شعله ۴ شاخه ۸ لامپ ۶۴۵,۰۰۰ تومان
لوستر مازیار با مینی ۸ شاخه ۱۶ شعله ۸ شاخه ۱۶ لامپ ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

قیمت کنار سالنی ها

نام تعداد شاخه تعداد لامپ قیمت
کنار سالنی میوه خوری سه پایه مدل فرشته رخ ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
کنار سالنی میوه خوری سه پایه ماهی دو بشقاب ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کنار سالنی میوه خوری سه پایه کالسکه ۸۵۰,۰۰۰ تومان
کنار سالنی میوه خوری سه پایه فرشته ۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان
کنار سالنی میوه خوری سه پایه دو بشقاب ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
کنار سالنی فرشته با ماهی ۹ شعله ۹ شاخه ۹ لامپ ۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان
کنار سالنی دوگل کوچک ۹ شعله ۹ شاخه ۹ لامپ ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان
کنار سالنی دوگل بزرگ ۱۶ شعله ۸ شاخه ۱۶ لامپ ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت لوستر های فرشته ماهی

نام تعداد شاخه تعداد لامپ قیمت
لوستر فرشته ماهی ۱۰ شعله ۵ شاخه فرشته + ۵ شاخه ماهی ۱۰ لامپ ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
لوستر فرشته ماهی ۸ شاخه ۱۶ شعله ۳ طوقه ۸ شاخه فرشته + ۸ شاخه ماهی ۱۶ لامپ ۲,۱۴۰,۰۰۰ تومان
لوستر فرشته ماهی ۴ شاخه ۸ شعله ۴ شاخه فرشته + ۴ شاخه ماهی ۸ لامپ ۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان
لوستر فرشته با مینی ۱۰ شعله ۵ شاخه + ۵ شاخه کوچک ۱۰ لامپ ۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان

قیمت لوستر های شاه عباسی

نام تعداد شاخه تعداد لامپ قیمت
لوستر شاه عباسی دوبل ۵ شاخه ۱۰ شعله ۵ شاخه دوبل ۱۰ لامپ ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
لوستر شاه عباسی با مینی ۱۰ شعله ۵ شاخه + ۵ شاخه کوچک ۱۰ لامپ ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان

قیمت لوستر های سناتور

نام تعداد شاخه تعداد لامپ قیمت
لوستر سناتور قطر ۵۰ ۸ شعله ۸ لامپ ۵۳۵,۰۰۰ تومان
لوستر سناتور قطر ۴۰ طلایی و کروم ۶ شعله ۶ لامپ ۴۳۵,۰۰۰ تومان
لوستر سناتور قطر ۳۰ طلایی و کروم ۵ شعله ۵ لامپ ۳۰۰,۰۰۰ تومان
لوستر سناتور تک لامپ طلایی و کروم ۱ لامپ ۲۳۰,۰۰۰ تومان

قیمت لوستر های دو گل بزرگ

نام تعداد شاخه تعداد لامپ قیمت
لوستر دوگل بزرگ ۸ شاخه ۱۶ شعله ۳ طوقه ۸ شاخه دوبل ۱۶ لامپ ۱,۷۶۵,۰۰۰ تومان
لوستر دوگل بزرگ ۶ شاخه ۱۲ شعله سه طوقه ۶ شاخه دوبل ۱۲ لامپ ۱,۳۲۵,۰۰۰ تومان
لوستر دوگل بزرگ ۶ شاخه ۱۲ شعله ۶ شاخه دوبل ۱۲ لامپ ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
لوستر دوگل بزرگ ۴ شاخه ۸ شعله ۴ شاخه دوبل ۸ لامپ ۷۷۵,۰۰۰ تومان

قیمت لوستر های دو گل کوچک

نام تعداد شاخه تعداد لامپ قیمت
لوستر دو گل کوچک ۴ شاخه ۸ شعله ۳ طوقه(پر کار) ۴ شاخه دوبل ۸ لامپ ۵۵۵,۰۰۰ تومان
لوستر دو گل کوچک ۸ شاخه ۱۶ شعله تک طوقه زیتونی ۸ شاخه دوبل ۱۶ لامپ ۹۱۰,۰۰۰ تومان
لوستر دو گل کوچک ۸ شاخه ۱۶ شعله تک طوقه ۸ شاخه دوبل ۱۶ لامپ ۹۱۰,۰۰۰ تومان
لوستر دوگل کوچک ۸ شاخه ۱۶ شعله ۳ طوقه (پرکار) ۸ شاخه ۱۶ لامپ ۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان
لوستر دو گل کوچک ۶ شاخه ۱۲ شعله تک طوقه ۶ شاخه ۱۲ لامپ ۶۹۰,۰۰۰ تومان
لوستر دوگل کوچک ۵ شاخه ۱۰ شعله تک طوقه ۵ شاخه ۱۰ لامپ ۵۸۰,۰۰۰ تومان
لوستر دوگل کوچک ۵ شاخه ۱۰ شعله ۳ طوقه (پرکار) ۵ شاخه ۱۰ لامپ ۶۹۰,۰۰۰ تومان
لوستر دوگل کوچک ۴ شاخه ۸ شعله تک طوقه ۴ شاخه ۸ لامپ ۴۷۰,۰۰۰ تومان

قیمت لوستر های چتری

نام تعداد شاخه تعداد لامپ قیمت
لوستر چتری ۸ شاخه با آویز گوی شامپاینی ۸ شاخه ۸ لامپ ۶۹۰,۰۰۰ تومان
لوستر چتری ۵ شاخه با آویز گوی ۵ شاخه ۵ لامپ ۴۴۰,۰۰۰ تومان
لوستر چتری ۴ شاخه با آویز گوی ۴ شاخه ۴ لامپ ۳۳۰,۰۰۰ تومان

قیمت لوستر های توپی

نام تعداد شاخه تعداد لامپ قیمت
لوستر توپی سه شعله طلایی با گوی شامپاینی ۳ لامپ ۲۴۰,۰۰۰ تومان
لوستر توپی سه شعله با گوی سفید ۳ لامپ ۲۳۰,۰۰۰ تومان

قیمت لوستر های تک لامپ

نام تعداد شاخه تعداد لامپ قیمت
لوستر تک لامپ سه پله ۱ لامپ ۲۳۰,۰۰۰ تومان
لوستر تک لامپ دو پله ۱ لامپ ۱۵۵,۰۰۰ تومان
لوستر تک لامپ دوپله تمام پیچ ۱ لامپ ۱۷۵,۰۰۰ تومان
لوستر تک لامپ دو پله پیچی ۱ لامپ ۱۶۵,۰۰۰ تومان

قیمت لوستر های اسپادانا

نام تعداد شاخه تعداد لامپ قیمت
لوستر اسپادانا سفید آنتیک ۵ شاخه ۱۰ شعله ۵ شاخه ۱۰ لامپ ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
لوستر اسپادانا ۱۰ شعله تک سایز ۵ شاخه ۱۰ لامپ ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

قیمت لوستر های با مدل مختلف

نام تعداد شاخه تعداد لامپ قیمت
لوستر پایون قطر ۵۰ ۴ شعله در لاله ها – ۶ شعله در داخل لوستر ۷۹۵,۰۰۰ تومان
لوستر هخامنشی ۱۰ شعله آنتیک ۵ شاخه + ۵ شاخه کوچک ۱۰ لامپ ۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان
لوستر درختی با مینی ۸ شاخه ۱۶ شعله ۸ شاخه درختی + ۸ شاخه کوچک ۱۶ لامپ ۲,۰۰۰ تومان,۰۰۰ تومان
لوستر جار دوبل آنتیک ۵ شاخه ۱۰ شعله ۵ شاخه ۱۰ لامپ ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

برای خرید لوستر های فوق میتوانید به صفحه تمام لوستر ها در همین سایت مراجعه نمایید
در این لیست سعی شده تا تمامی مدل های لوستر ارزان و با کیفیت ارائه شود تا شما مشتریان گرامی از تمامی قیمت لوستر ها مطلع شده و خریدی امن در فروشگاه اینترنتی لوستر شاپینگ داشته باشید